Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Start > Psycholog szkolny
Psycholog szkolny

Psycholog szkolny

mgr Agnieszka Duszyc

psycholog

 

 Godziny pracy w roku szkolnym 2017/2018

 

poniedziałek    8.30 - 11.30

wtorek          10.30 - 15.00

środa            10.30 - 16.00

czwartek       10.30 - 15.00

piątek           10.30 - 15.00

 

 

 

Psycholog realizuje następujące zadania:

1. Praca z dziećmi:

 • Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

 • Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka poprzez obserwację w klasie, wywiad z rodzicem, nauczycielem oraz poprzez wykorzystanie technik projekcyjnych.

 • Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 • Indywidualne zajęcia z dziećmi (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające).
 • Zajęcia z klasami - profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości.
 • Rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym z dziećmi.
 • Rozmowy wychowawcze.
 • Mediacje w konfliktach.

2. Praca z rodzicami:

 • Indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa – w zależności od zgłaszanych potrzeb.
 • Udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich.
 • Udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, kierowanie do specjalistów zajmujących się konfliktami małżeńskimi, terapią rodzin, leczeniem - w zależności od potrzeb.
 • Poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami.
 • Organizacja pomocy materialnej.

3. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

 • Pomoc w interpretacji orzeczeń i opinii PPP oraz w zakresie dostosowania wymagań.
 • Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
 • Wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka.
 • Konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 • Wywiady środowiskowe w domach uczniów.
 • Interwencje wychowawcze.
4. Czynności dodatkowe:
 • Awans zawodowy nauczycieli.
 • Ewaluacja wewnętrzna.
 • Kontrola zarządcza.
 • Rewalidacja w zakresie logopedii.
 • Opracowanie szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.
 
administratorzy strony: Agnieszka Duszyc i Katarzyna Bugaj