Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Start > Super Klasa > Regulamin


Regulamin szkolnego konkursu dla klas IV-VI
SUPER KLASA o Puchar Dyrektora Szkoły.

 1. Konkurs SUPER KLASA o Puchar Dyrektora Szkoły to sposób na motywowanie wszystkich uczniów do pozytywnego zachowania się i aktywności na rzecz klasy i szkoły. 

2. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI. Każdy uczeń zbiera Puchary na konto swojej klasy. 

3. Koordynatorami działań „Super Klasy” są pedagog i psycholog szkolny. 

4. Każda klasa wybiera sobie przedstawiciela, którego zadaniem będzie dbanie o zapis
w Zeszycie Pucharów. Każdy przyznany Puchar musi być wklejony do Zeszytu  Pucharów
i opisany (za co i przez kogo został przyznany). Przedstawiciel klasy jest zobowiązany do przyniesienia zeszytu do gabinetu pedagoga w każdy poniedziałek po pierwszej lekcji oraz do odbioru zeszytu także w poniedziałek na przerwie obiadowej.  Jeśli poniedziałek będzie dniem wolnym od zajęć, przedstawiciel zobowiązany jest przynieść zeszyt w pierwszy dzień roboczy.

5. Cała klasa może zdobywać Puchary duże za: efektywną pracę na lekcji, zachowanie na lekcji zgodne z regułami, bezpieczne spędzanie przerw, w tym przerw obiadowych, ciche, kulturalne zachowanie się w jadalni, brak spóźnień w danym miesiącu, brak nieusprawiedliwionych nieobecności. 

6. Klasa może również zdobywać Puchary małe. To indywidualnie zdobyte przez uczniów Puchary np. za systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub za udział w konkursach
(p. pkt.8) 

7. W podsumowaniu Pucharów będzie się przeliczać 5 Pucharów małych  na 1 Puchar duży. Uczniowie wiedzą, że zgodnie z ideą Super Klasy liczą się te działania, które podejmuje klasa. 

8. Każdy uczeń będzie mógł otrzymać Puchary za: 

· aktywność na rzecz klasy, 

· aktywność na rzecz szkoły, 

· pomoc innym na terenie i poza terenem szkoły, np. pomoc przy obiedzie, pomoc koleżeńska itp.

· inicjatywę własną, 

· udział w konkursach, zawodach, występach, zarówno w szkole jak i poza nią. Puchary te będą przydzielane przez 1 nauczyciela (organizatora konkursu w porozumieniu /lub przez wychowawcę) 

· udział w nieobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych (co miesiąc 1 Puchar za systematyczność). Przyznaje raz w miesiącu prowadzący zajęcia. 

9. Puchary będą również przyznawane całej klasie: 

· Po szczególnie zadowalających nauczyciela lekcjach (za bardzo dobre zachowanie i pracę na lekcji). Puchary te będą przyznawane przez wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie.

· Punktualność (po comiesięcznym sprawdzeniu frekwencji w dziennikach przez koordynatorów - Puchar przyznaje kapituła) 

· Porządek  w  sali lekcyjnej w trakcie i po zajęciach, wystrój, gazetki tematyczne                       (niezapowiedziane wizyty w klasach - Puchary przyznaje kapituła) 

· Bezpieczne, kreatywne spędzanie przerw – Puchar przyznaje nauczyciel pełniący dyżur

· Zbieranie surowców wtórnych (makulatura – S. Osman - Puchary przyznawane po I semestrze; nakrętki, baterie  – I. Szafraniec – Puchary przyznawane raz w miesiącu)

· Organizację i aktywny udział w imprezach szkolnych (Puchar przyznaje organizator imprezy - dla klasy, która przygotowuje imprezę nie więcej niż jeden Puchar). 

· Organizację imprez klasowych (Puchar przyznaje wychowawca)

· Za stroje galowe – Puchar przyznają koordynatorzy (5 Pucharów – za wszystkie stroje, za każdy indywidualny brak stroju 1 Puchar mniej) 

· Za obuwie zmienne sprawdzane raz w miesiącu Kapituła przyznaje 5 Pucharów – wszyscy posiadają obuwie zmienne, za każde indywidualny brak obuwia zmiennego 1 Puchar mniej.

· Dodatkowe Puchary za przestrzeganie regulaminu i porządku podczas imprez szkolnych. 

10. Puchary mogą być również przyznawane przez innych pracowników szkoły po uzgodnieniu z Kapitułą. 

11. NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIANIA ZALEGŁYCH PUCHARÓW PO ICH PONIEDZIAŁKOWYM PODLICZENIU 

12. Wychowawca przyznaje Puchary  małe za: 

· Dobrowolną inicjatywę własną na rzecz zespołu klasowego (np. aktywne uczestnictwo w zbiórkach charytatywnych, podejmowanie prób pokojowego rozwiązywania konfliktów, pomoc kolegom w nauce)

 · Rzetelne wypełnianie powierzonych obowiązków w klasie (w tym Samorząd klasowy) 

· Inicjatywy własne na rzecz szkoły i środowiska 

· Inicjatywy własne na rzecz klasy : materiały na gazetkę, materiały do wystroju klasy, przedmioty mogące posłużyć jako dodatkowe wyposażenie klasy np. słownik

13. Puchary będą gromadzone na indywidualnym koncie każdej klasy i na bieżąco uzupełniane na zbiorczej tabeli umieszczonej obok gabinetu pedagoga i psychologa. 

14. Każda klasa może uwidocznić swoje osiągnięcia w zdobywaniu Pucharów na gazetce klasowej. 

15. Raz w semestrze zostanie dokonane podsumowanie liczby Pucharów w klasach.

16. Klasy z największą liczbą Pucharów zostaną nagrodzone. 

17. Z regulaminem „ Super Klasy” zostaną zapoznani uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. 

18. „Super Klasa” rusza z dniem 13 października 2014 r.  

 KAPITUŁA SZKOLNEGO KONKURSU

1. W skład Kapituły, która ustali końcowe wyniki wchodzą: 

· Dyrektor Szkoły mgr Małgorzata Jedlińska

· Nauczyciele: mgr Dorota Sala, mgr Katarzyna Pietkiewicz, mgr Jolanta Szafarska, mgr Hanna Rędzińska

· Koordynatorzy: mgr Agnieszka Niwińska, mgr Anna Żyła

· Przedstawiciel Rady Rodziców

· Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

 

Po zakończeniu obrad końcowych i sporządzeniu protokołu koordynatorzy przekażą wyniki Pani Dyrektor, która ogłosi oficjalny werdykt uczestnikom Super Klasy. Werdykt Kapituły w zakresie oceny klas oraz rozdziału nagród jest ostateczny. 
następny artykuł »
administratorzy strony: Agnieszka Duszyc i Katarzyna Bugaj