Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Start > Rzecznik Praw Ucznia
Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

psycholog szkolny - mgr Agnieszka Duszyc

możesz do mnie napisać

 

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli.
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 • Interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych.
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
 1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 2. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,  
 3. w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 4. ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.
Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
 1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 2. podjęcie mediacji ze stronami,
 3. wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 • Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 • Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka (czytaj na następnej stronie). 
administratorzy strony: Agnieszka Duszyc i Katarzyna Bugaj