Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Start > Charakterystyka szkoły
Charakterystyka szkoły
Szkoła zlokalizowana jest w centrum Sosnowca i od zawsze pełni tu rolę kulturotwórczą. Placówka może się  poszczycić bogatą 65-letnią tradycją, we wszystkich naszych działaniach widoczne jest łączenie szacunku dla tradycji z nowoczesnością i cyfryzacją  nauczania.
Bazę lokalową szkoły stanowi budynek z początku lat sześćdziesiątych, który jest systematycznie modernizowany. Obecnie wszystkie pomieszczenia szkoły są estetyczne i nowocześnie wyposażone. Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową, multimedialną pracownię językową, dużą i małą salę gimnastyczną, salkę do zajęć rewalidacyjno-logopedycznych, nowocześnie wyposażoną świetlicę, profesjonalnie wyposażony gabinet psychologiczno - pedagogiczny, nowoczesne sale klas I-II wyposażone w sprzęt umożliwiający korzystanie z multibooków (laptop z łączem internetowym, projektor, ekran, pióro wit). Teren wokół szkoły jest zagospodarowany zielenią w postaci klombów i trawników.

Instalowany jest monitoring, obejmujący cały teren szkoły.

Kadrę pedagogiczną szkoły tworzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele - 22 nauczycieli dyplomowanych, 9 nauczycieli mianowanych i 2 nauczycieli kontraktowych.  Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i terapię pedagogiczną, w szkole można także skorzystać z pomocy psychologa.

Nauczyciele są zaangażowani w uzyskiwanie jak najlepszych wyników nauczania, przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów sportowych. Dzięki tym działaniom uczniowie uzyskują dobre wyniki na sprawdzianie zewnętrznym, posiadamy Laureata w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX  pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz wielu zdobywców pierwszych, drugich i trzecich miejsc w konkursach międzyszkolnych.

O wysokiej jakości pracy szkoły świadczą uzyskane certyfikaty: Śląska Szkoła Jakości, Szkoła Bez Przemocy, Szkoła Odkrywców Talentów.

Ponadto nasi nauczyciele i uczniowie biorą udział w licznych projektach i programach edukacyjnych takich jak: Europejski Program Edukacyjny „Uczenie się przez całe życie” Comenius Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół oraz Lepsza szkoła, Radosna Szkoła, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Smok Mądragon daje radę, Matematyka innego wmiaru, Owoce w szkole, Szklanka mleka.

Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia, do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym m.in. poprzez organizowanie wyjazdów na spektakle teatralne, lekcje filmowe i teatralne oraz szkolne spotkania z muzyką poważną w wykonaniu artystów Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Realizujemy bogatą ofertę edukacyjną w postaci kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych zgodną z oczekiwaniami i propozycjami uczniów oraz rodziców. W szkole od wielu lat działa gromada zuchowa.

Uczniowie podejmują różnorodne działania na rzecz swojego rozwoju i rozwoju szkoły, proponują i realizują inicjatywy szkolne i pozaszkolne poprzez dobrze pracujący Samorząd Uczniowski. Młodzież organizuje akcje charytatywne, występy w szkolnym kole teatralnym, dyskoteki szkolne i imprezy klasowe.

W szkole dobrze działa także Rada Rodziców. Rodzice w większości chętnie współpracują ze szkołą, pełnią funkcję opiniotwórczą i doradczą, korzystają z prowadzonej w szkole pedagogizacji oraz uczestniczą w lekcjach otwartych.

Szkoła w wysokim stopniu zapewnia bezpieczeństwo uczniów. Prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń, a podejmowane działania skutkują tym, że uczniowie zachowują się zgodne z oczekiwaniami, obowiązującymi w szkole regulaminami i ogólnie przyjętymi normami.

Szkoła współpracuje z licznymi partnerami, co ma dobry wpływ na proces uczenia się uczniów, a nabyte przez nich dzięki tej współpracy umiejętności i prezentowane postawy promują szkołę w środowisku lokalnym i na forum miasta.

 
administratorzy strony: Agnieszka Duszyc i Katarzyna Bugaj